Kto w Polsce legalnie może kupić broń?

broń

Kwestia legalnego posiadania broni palnej w naszym kraju od lat budzi wiele kontrowersji. Pierwsze zastrzeżenia pojawiają się już w kwestii bezpieczeństwa społecznego, które stoi na straży prawa do posiadania broni przez obywateli. Czy jednak każdy z nas może legalnie nabyć broń i jakie są warunki związane z jej zakupem?

Zgoda na broń – kto może ją uzyskać?

W Polsce, zgodnie z ustawą o broni i amunicji, prawo do zakupu broni palnej mają wyłącznie osoby, które otrzymały stosowną zgodę administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę. Procedura uzyskania takiej zgody opiera się na spełnieniu szeregu wymogów formalnych oraz merytorycznych. Przede wszystkim, aby ubiegać się o zgodę na posiadanie broni, należy być pełnoletnim obywatelem Polski lub innego kraju Unii Europejskiej. Ponadto, przyszły posiadacz broni musi posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium naszego kraju oraz nie być pozbawionym praw publicznych.

Kolejnym istotnym warunkiem sprzedaży broni palnej, który musi być spełniony przez potencjalnego posiadacza broni, jest udokumentowanie celu, dla którego broń ma być używana. Ustawa o broni i amunicji wyróżnia cztery główne cele posiadania broni palnej, tj. obronę konieczną, ochronę osób i mienia, myślistwo oraz strzelectwo sportowe. Po uzyskaniu zgody na posiadanie broni, jej właściciel musi stosować się do zasad określonych przez ustawodawcę dla danego celu.

Dokumentacja i szkolenia – warunek konieczny

Warto również podkreślić konieczność uzyskania odpowiednich uprawnień strzeleckich przez przyszłych posiadaczy broni palnej. Każda osoba, która chce nabyć broń, musi odbyć specjalistyczne szkolenie z zakresu strzelectwa oraz bezpiecznego posługiwania się bronią. Szkolenie to kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym, a jego zdanie jest warunkiem koniecznym do uzyskania zgody na posiadanie broni.

W procesie ubiegania się o zgodę na posiadanie broni istotne jest również dostarczenie odpowiedniej dokumentacji. Wymagane są między innymi zaświadczenia o niekaralności, oświadczenia o celu posiadania broni oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych. Niezbędne jest też zabezpieczenie odpowiedniego miejsca przechowywania broni, co bezpośrednio przekłada się na kontrolę ze strony odpowiednich służb.